Als U als lid U mail adres door zou geven, aan de secretaris zou hij zijn administratie mooi up toe date kunnen houden.
De kantine is iedere zaterdag open voor een drankje vanaf 16.30 uur m.u.v. de feestdagen
Aangezicht van de haven dan zonder loods.

het Huis houdelijk Reglement en de regelgeving vanuit het bestuur, die al dan niet door de Algemene Ledenvergadering zijn bekrachtigd. Een exemplaar van het Huis houdelijk Reglement zult u bij toetreding als lid ontvangen.

De regelgeving voortvloeiend uit de Statuten en het Huis houdelijk Reglement staat vast en kan alleen door de Algemene Ledenvergadering worden gewijzigd. Hieronder worden de belangrijkste regels weergegeven. Dit dient te worden opgevat als een uittreksel en komt niet in de plaats van de Statuten en het Huis houdelijk Reglement.

  1. Toegang tot de Algemene Ledenvergadering hebben: leden, ereleden, buitengewone leden, aspirant-leden (jonger dan 18 jaar) en begunstigers. Alleen de leden hebben een stemrecht.
  2. Personen die lid van de vereniging willen worden dienen hiervoor een aanmeldingformulier in te vullen.
  3. De verdeling van de ligplaatsen geschiedt onder verantwoordelijkheid van het bestuur door de daarvoor gekozen ligplaatscommissie.
  4. Onderverhuur van ligplaatsen is niet toegestaan.
  5. Het meren van een ander vaartuig van een lid dan het reguliere vaartuig is zonder toestemming van het bestuur niet toegestaan.
  6. Het is niet toegestaan op de haven te (brom-)fietsen. Het bestuur kan hiervoor ontheffing verlenen.
  7. Honden dienen te worden aangelijnd en uitwerpselen dienen te worden opgeruimd.
  8. In de haven dient langzaam te worden gevaren. Zeilen in de haven is verboden. De vrije doorvaart mag niet worden belemmerd.
  9. Als de ligplaats langer dan 2 weken niet wordt gebruikt, dient dit vooraf schriftelijk te worden gemeld aan de havenmeester of aan het bestuur.
  10. Lassen, bikken, afbramen, doorslijpen, roteerend schuren of staalborstelen is uitsluitend toegestaan op de helling of in het hellinggat. Indien er overlast ontstaat dienen de werkzaamheden te worden gestaakt.

 

Wie is online

We hebben 681 gasten en geen leden online